Coris lex

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców i pasażerów

2013-09-19| Bartosz Cieśluk, Infor.pl

Właściciele samochodów i innych pojazdów mechanicznych powinni zwrócić uwagę na oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe ubezpieczenie ochrony prawnej w zakresie zdarzeń dotyczących pojazdu. 

Chodzi zwłaszcza o przypadki dochodzenia odszkodowania, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku odmówił wypłaty świadczenia. Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewni profesjonalną pomoc prawną również wtedy, gdy przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa drogowego.

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców oferowane jest, przeważnie, łącznie z ubezpieczeniem OC lub Autocasco. Oprócz szerszych zakresowo pakietów ubezpieczenia ochrony prawnej, jak pakiety dla firm czy rodzin, oferowane są również warianty dotyczące najczęstszych sytuacji, kiedy nieodzowna jest fachowa pomoc prawnika. Do takich najpopularniejszych grup zdarzeń należą sytuacje powstałe w ruchu drogowym.

Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców?

Następstwa prawne wypadków drogowych, przestępstw i wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym wymagają najczęściej wsparcia prawnego dla uczestników takich zdarzeń. Koszt pomocy prawnej w takich sytuacjach bywa zaskakujący.

Pomocne może się okazać wówczas ubezpieczenie ochrony prawnej (koszt rocznej składki już od ok. 150 zł od jednego samochodu osobowego 5-miejscowego), dotyczące następstw prawnych zdarzeń w ruchu drogowym.

W ramach polisy ubezpieczyciel refunduje przewidziane umową koszty obrony interesów prawnych ubezpieczonego. Z reguły chodzi tu o:
1) wynagrodzenie pełnomocnika profesjonalnego (adwokata lub radcy prawnego),
2) koszty:
- sądowe,
- postępowania egzekucyjnego,
- postępowania sądu polubownego,
- postępowania administracyjnego,
- poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym,
- podróży ubezpieczonego do sądu zagranicznego,
- opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym.

Zakres ochrony ubezpieczeniowe

Pakiety ubezpieczenia ochrony prawnej w zakresie spraw dotyczących ruchu drogowego i związanych z posiadaniem, i użytkowaniem pojazdów zapewniają zazwyczaj ochronę prawną (w tym również porady prawne świadczone telefonicznie lub mailowo):
1. w zakresie umów i praw rzeczowych związanych z ubezpieczonym pojazdem,
2. przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych,
3. w zakresie prawa karnego i wykroczeń,
4. w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
5. w zakresie wypadków komunikacyjnych i wszelkich innych zdarzeń w ruchu drogowym,
6. czasem także w sprawach podatkowych związanych z ubezpieczonym pojazdem.

Przykład:

Ubezpieczony spowodował kolizję drogową, uszkadzając inny pojazd. Poszkodowany zgłosił szkodę do ubezpieczyciela sprawcy w celu uzyskania zwrotu kosztów naprawy. Jednakże z uwagi na odmowę wypłaty odszkodowania, skierował powództwo o zapłatę bezpośrednio przeciwko ubezpieczonemu. Koszty związane ze sporem, jakie pozwany musiałby ponieść, wynosiłyby około 3 500 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje wskazanemu w polisie ubezpieczonemu, który jest właścicielem pojazdu bądź posiadaczem innego tytułu prawnego (np. wynikającego z umowy leasingu).

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje najczęściej także:
1. ubezpieczonemu – również jako uprawnionemu pasażerowi bądź uprawnionemu kierowcy innych pojazdów,
2. osobom będącym uprawnionymi kierowcami bądź uprawnionymi pasażerami ubezpieczonego pojazdu w zakresie zdarzeń związanych z użytkowaniem tego pojazdu.

Kiedy ochrona prawna może nie przysługiwać?

Warto wiedzieć, że poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności, wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w ubezpieczeniu ochrony prawnej ochrona ubezpieczeniowa może nie przysługiwać:

a) w postępowaniu w związku z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się albo też w postępowaniu w związku z parkowaniem pojazdów w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi,
b) jeżeli ubezpieczony w momencie wystąpienia zdarzenia, jako kierowca, nie miał wymaganego przez przepisy prawa jazdy.

Zazwyczaj za każdy ubezpieczony pojazd pobierana jest dodatkowa składka ubezpieczeniowa.

Ważne:

Czasem, gdy łączy się pakiet rodzinny z wariantem ubezpieczenia dotyczącym pojazdów, ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć (bez dodatkowej składki) wszystkich pojazdów zarejestrowanych na ubezpieczonego lub członków jego rodziny
Można też niekiedy łączyć ubezpieczenie ochrony prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z wariantem tego ubezpieczenia dotyczącym pojazdów.
Ubezpieczenie ochrony prawnej (także w zakresie użytkowania pojazdów) może dotyczyć zdarzeń zaistniałych w Polsce albo na terenie Europy, albo wreszcie na całym świecie.

 

 Źródło: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/ubezpieczenie-ochrony-prawnej/322598,3,Ubezpieczenie-ochrony-prawnej-dla-kierowcow-i-pasazerow.html