Coris lex

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla rodziny - prawnik tańszy od fryzjera

2013-09-19| Agnieszka Dębska, Infor.pl

Ile czteroosobowa rodzina wydaje każdego miesiąca na usługi fryzjerskie? Na pewno co najmniej 200–300 zł. Warto wiedzieć, że w tej cenie można zapewnić całej rodzinie stałą opiekę prawną – uwaga! – na cały rok. Tyle bowiem kosztuje roczna składka za polisę ubezpieczenia ochrony prawnej dla cztero- lub pięcioosobowej rodziny na rynku ubezpieczeniowym.

Przykłady problemów prawnych, jakie mogą zaskoczyć Kowalskiego i jego rodzinę możemy mnożyć. Poczynając od reklamacji butów, przez spory sąsiedzkie, rozwody, alimenty, spadki, darowizny, umowy (np. kredytowe), podział majątku, sprawy administracyjne, na sprawach pracowniczych, czy karnych kończąc. Wszystkie te sprawy wymagają znajomości prawa i procedur procesowych, bo jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi.

Większość powyższych problemów prawnych może mieć swój finał w sądzie, a wtedy usługi profesjonalnego pełnomocnika (adwokata czy radcy prawnego) są już niezbędne.

Ale, nawet gdy spór nie będzie miał finału w sali sądowej warto mieć chociażby możliwość skorzystania z porady prawnika bez konieczności poniesienia wysokich kosztów, a nawet bez wychodzenia z domu.

Co gwarantuje ubezpieczenie ochrony prawnej dla rodziny?

W ubezpieczeniu ochrony prawnej ubezpieczyciele refundują z reguły następujące koszty, obejmujące niezbędne i celowe wydatki dotyczące obrony interesów prawnych ubezpieczonego i jego rodziny:

 • wynagrodzenie prawnika (adwokata lub radcy prawnego),
 • koszty sądowe, ( w tym wynagrodzenie biegłych, koszty sporządzenia ekspertyz),
 • zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną (jeżeli sprawa zostanie przegrana przez ubezpieczonego),
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty postępowania sądu polubownego,
 • koszty postępowania administracyjnego,
 • koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym,
 • koszty notarialne,
 • koszty podróży ubezpieczonego do sądu zagranicznego,
 • koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym.

Od jakiego ryzyka członkowie rodziny mogą się ubezpieczyć?

W wariancie rodzinnym ochroną ubezpieczeniową objęte jest z reguły następujące ryzyko.

 • Dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych, np.ubezpieczony dokonując zakupów w hipermarkecie, wywróci się na mokrej posadzce, duża korporacja w ogóle nie traktuje jego roszczeń poważnie i lekceważy go swoją biernością w sprawie.
 • Ochrona w zakresie prawa karnego i wykroczeń.
 • Ubezpieczony prowadząc pojazd spowodował wypadek, w wyniku którego osoby podróżujące drugim pojazdem doznały obrażeń ciała na okres przekraczający siedem dni, w związku z czym ubezpieczonemu postawiony został zarzut popełnienia przestępstwa nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.
 • Ochrona prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Pracodawca nie wypłaca części wynagrodzenia, np. premii zapisanej w umowie, która się ubezpieczonemu należy.
 • Ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych.
 • Ubezpieczona nabyła mieszkanie na podstawie umowy przedwstępnej, tytułem zaliczki wpłacając 30% jego wartości. W późniejszym czasie zwróciła się o wpis do księgi wieczystej. Wpisu odmówiono, z uwagi na uchybienia w treści umowy, pozbawiające ją mocy aktu notarialnego.
 • Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego.
 • Ubezpieczona – matka wychowująca samotnie dziecko ma trudności z utrzymaniem dziecka za alimenty otrzymywane od byłego partnera. Chce wytoczyć powództwo o ich podwyższenie.
 • Porada prawna w zakresie prawa cywilnego.

Do ubezpieczonego zostało wystosowane roszczenie odszkodowawcze w związku ze szkodą, jaką wyrządził jego pies, podgryzając nowe spodnie sąsiadki, zaprojektowane przez znanego projektanta. Żądanie sąsiadki było mocno wygórowane, szczególnie z uwagi na fakt, że drażniła psa, prowokując go.

Czego zatem nie obejmuje podstawowy pakiet rodzinny ubezpieczenia ochrony prawnej?

Jak w każdym ubezpieczeniu, także ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ochrony prawnej przysługuje pod warunkiem, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową (tzw. „wypadek ubezpieczeniowy”) zaszło w okresie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia bowiem chroni nas przed ryzykiem w przyszłości, zatem sprzeczne z istoty tejże umowy jest objęcie ochroną zdarzenia, które zaszło już w czasie zawierania umowy i, co więcej, było znane ubezpieczonemu.

Ochrona ubezpieczeniowa w podstawowym wariancie rodzinnym nie obejmuje z reguły obrony interesów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem pojazdu mechanicznego czy też związanych z finansowaniem przy użyciu obcych środków wszelkiego rodzaju działalności, inwestycji, lokat i przedsięwzięć Nie ma, oczywiście, przeszkód, by rozszerzyć (za dodatkową składkę) ochronę ubezpieczeniową na obronę interesów prawnych ubezpieczonego również na te obszary.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie ochrony prawnej może dotyczyć zdarzeń zaistniałych nie tylko w Polsce, ale również na terenie Europy lub nawet na całym świecie.

Porady prawne

W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczony otrzymuje możliwość skorzystania z zagwarantowanych w warunkach ubezpieczenia usług prawnych. Usługi prawne wykonywane są przez profesjonalistów (adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych), współpracujących z zakładem ubezpieczeń.

Ubezpieczony może liczyć w szczególności na:
1. konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw objętych ochroną ubezpieczeniową,
2. przesyłanie wzorów umów i wzorów pism procesowych,
3. przesyłanie tekstów aktów prawnych,
4. udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur.

Pożądane informacje uzyskać można zarówno mailowo, jak i telefonicznie. Informacje uzyskane podczas konsultacji telefonicznej mogą zostać potwierdzone w pisemnej opinii.

Ochrona prawna dla całej rodziny - nie tylko dla małżeństw

Ochrona ubezpieczeniowa z polisy ubezpieczenia ochrony prawnej przysługuje w wariancie rodzinnym:
1. ubezpieczonemu,
2. małżonkowi ubezpieczonego lub osobie, z którą ubezpieczony nie zawarł związku małżeńskiego, ale prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i pozostaje we wspólnym pożyciu,
3. dzieciom ww. osób, przy czym ochrona ubezpieczeniowa przysługuje dziecku pełnoletniemu, jeżeli spełnia następujące kryteria:
a) nie zawarło związku małżeńskiego,
b) nie ukończyło 26 roku życia,
c) kontynuuje naukę albo inne kształcenie zawodowe,
d) zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym rodzicem.

Reasumując, posiadając ochronę prawną w życiu prywatnym jesteśmy zabezpieczeni przed różnorakimi konfliktami o charakterze prawnym. Przy zakupie pojazdu lub remoncie domu od razu uzyskamy informację, jakie umowy zawrzeć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed przyszłymi roszczeniami. Niestraszne nam będzie wypowiedzenie w pracy lub niezręczne pytania do kadrowej, jakie świadczenia społeczne przysługują nam z tytułu opieki nad dzieckiem czy chorymi rodzicami. Spacer z psem czy zalanie sąsiada również nie będą sytuacjami, które nas zaskoczą na tyle, że nie będziemy umieli się w nich odnaleźć.

 

Źródło: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/ubezpieczenie-ochrony-prawnej/322602,3,Ubezpieczenie-ochrony-prawnej-korzysc-dla-przedsiebiorcow.html