Coris lex

Ubezpieczenie ochrony prawnej przy windykacji wierzytelności

2013-09-19| Krzysztof Bobkiewicz, Infor.pl

Problem nieregulowania należności przez kontrahentów nasila się zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego. Gorsza koniunktura w gospodarce przekłada się na ilość upadłości firm, a także na skalę wierzytelności innych. Dochodzenie swoich należności wymaga dużej wiedzy prawnej i sprawności organizacyjnej. Koszty i długotrwałość procedur windykacyjnych często zaskakują wierzycieli, dlatego pomocne i ekonomicznie opłacalne może okazać się wykupienie polisy ubezpieczenia ochrony prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności.

Polscy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie ochrony prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności, które jest oferowane łącznie z ubezpieczeniem mienia, OC czy też z kompleksowym ubezpieczeniem ochrony prawnej działalności gospodarczej.

Wykupując taką polisę, można liczyć na:

 • pomoc przy windykacji należności, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej (łącznie ze sporządzeniem wezwania do zapłaty i pozwu);
 • telefoniczne lub mailowe konsultacje z prawnikiem;
 • uzyskanie pisemnej opinii prawnej.

Porada może dotyczyć niewypłacalnych kontrahentów, prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, a w przypadku upadłości dłużnika - sposobów zgłoszenia wierzytelności do masy upadłościowej.

W ramach tego ubezpieczenia można również skorzystać z profesjonalnych raportów handlowych, dzięki którym zweryfikuje się kontrahentów i sprawdzi ich kondycję finansową, np. w przypadku, gdy jeden z wieloletnich partnerów nagle zaczął spóźniać się z płatnościami. Ubezpieczony przedsiębiorca może też sprawdzić, czy jego potencjalny klient nie popadł w ostatnim czasie w kłopoty finansowe.

Ubezpieczyciel, w rozszerzonych wariantach tego rodzaju ubezpieczenia ochrony prawnej, refunduje ubezpieczonemu koszty prawnej windykacji wierzytelności, a w szczególności:

 • koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego;
 • koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego;
 • koszty postępowania egzekucyjnego;
 • koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym.

Ubezpieczenie obsługują wyspecjalizowane jednostki, na przykład porady i pomoc prawną świadczy kancelaria prawna współpracująca z ubezpieczycielem. Ubezpieczony posiada także możliwość skorzystania z następujących usług kancelarii:

 • konsultacje prawne;
 • opinie prawne;
 • przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu;
 • przesyłanie tekstów aktów prawnych;
 • udzielanie informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur.

Polubowna windykacja wierzytelności, wchodząca w zakres ubezpieczenia, polega na organizacji i opłaceniu kosztów polubownej prewindykacji nieopłaconych należności przez ubezpieczyciela. Windykacja prowadzona jest przez wyspecjalizowaną firmę, która ponosi odpowiedzialność wobec ubezpieczonego. Prewindykacja polega na przeprowadzaniu z dłużnikiem negocjacji w formie elektronicznej i telefonicznej,
a w uzasadnionych przypadkach także z pomocą innych środków komunikacji.

Ochrona ta obejmuje w szczególności:

 • koszty sporządzenia raportu handlowego, zawierającego dane wskazanego przez ubezpieczonego kontrahenta oraz informacje o jego kondycji finansowej;
 • koszty prewindykacji polubownej wskazanego kontrahenta;
 • zniżkę na usługi windykacji terenowej firmy windykacyjnej w stosunku do wszystkich kontrahentów ubezpieczonego.

Sądowa windykacja wierzytelności obejmuje poniesienie przez ubezpieczyciela kosztów związanych z sądowym dochodzeniem nieopłaconych należności, wynikających z prawidłowo wystawionych faktur VAT. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • koszty sporządzenia przedsądowego wezwania do zapłaty;
 • koszty sporządzenia pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym;
 • polecenie komornika;
 • zarekomendowanie pełnomocnika;
 • w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty: zniżkę na usługi kancelarii prawnej.

Ważne:

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje nie tylko ubezpieczonemu – przez którego rozumie się przedsiębiorcę, ale i członkom zarządu i prokurentom ubezpieczonego – w zakresie wykonywania na jego rzecz obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji oraz pracownikom ubezpieczonego – w zakresie wykonywania na jego rzecz obowiązków pracowniczych.

 

 Źródło: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/ubezpieczenie-ochrony-prawnej/322612,2,Ubezpieczenie-ochrony-prawnej-przy-windykacji-wierzytelnosci.html